Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Związku Województw RP. Składa się z 64 reprezentantów 16 polskich regionów. Członkowie Związku są reprezentowani przez swoich delegatów, którymi są:

  • Marszałek Województwa,
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa
  • dwóch Radnych Województwa, wybranych przez Sejmik Województwa.

Mechanizm ten zapewnia odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku, które obraduje na posiedzeniach zwyczajnych nie rzadziej niż dwa razy w roku. Do kompetencji Zgromadzenia należy m.in.:

  • kształtowanie działalności programowej Związku,
  • wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  • powołanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  • delegowanie przedstawicieli Związku do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Regionów oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.