Małopolskie. Wsparcie dla ratowników w walce z COVID-19

Samorząd województwa małopolskiego chcąc wesprzeć służby ratownicze, które na co dzień pomagają mieszkańcom ogłosił otwarty nabór na partnerów, którego celem będzie realizacja wspólnego projektu związanego z walką z pandemią. A wszystko w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

010903 1920

Celem realizowanego projektu jest wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich zasobów środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia, które będzie owocem wspólnych działań partnerów, będą mieszkańcy Małopolski oraz przebywający na terenie województwa, a także pracownicy jednostek ratownictwa medycznego, pracownicy jednostek ratowniczo-gaśniczych, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, funkcjonariusze i pracownicy służb i formacji przeznaczonych do: ochrony granicy państwa, do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 3 mln zł, z czego pół miliona złotych zostanie przeznaczonych właśnie dla ratownictwa górskiego i wodnego.
Oferty współpracy należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu naboru, w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na partnera do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM), nie później niż do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 16.00 - decyduje data doręczenia/wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
a) osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy (budynek B), 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00,
b) drogą pocztową, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Kryteria oceny ofert zawarte są w regulaminie naboru. Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytany 75 razy