Warmińsko-Mazurskie. 12,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

43242424234t

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Dofinansowanie można otrzymać na budowę i modernizację systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) oraz na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody).

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 29 czerwca do 17 sierpnia.

Źródło: https://warmia.mazury.pl

Czytany 24 razy