§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Konwentem”, działa na podstawie Statutu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konwent stanowi forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych związanych z rozwojem województw.

§ 2
Zadania Konwentu

Do zadań Konwentu należy:

 1. Podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości.
 2. Opracowywanie i podejmowanie stanowisk w bieżących sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządów regionalnych.
 3. Inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.
 4. Promowanie działalności Związku Województw RP.

§ 3
Skład Konwentu

 1. Konwent składa się z marszałków województw wchodzących w skład Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnictwo marszałków województw RP w pracach Konwentu jest osobiste.
  W uzasadnionych przypadkach marszałka województwa może zastąpić wicemarszałek lub członek Zarządu tego samego województwa.
 3. Przewodniczącym Konwentu jest Marszałek Województwa sprawującego prezydencję, a wiceprzewodniczącym marszałek mający objąć następną prezydencję.
 4. Przewodniczący Konwentu:
  1. kieruje jego pracami;
  2. zwołuje posiedzenia Konwentu;
  3. prowadzi obrady Konwentu lub wyznacza do prowadzenia obrad zastępcę;
  4. podpisuje stanowiska Konwentu;
  5. ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu Związku Województw RP z głosem doradczym lub wyznaczyć do tego celu wiceprzewodniczącego;
 5. Miejscem urzędowania Przewodniczącego Konwentu jest siedziba Urzędu Marszałkowskiego województwa, które obejmuje w danym półroczu przewodnictwo w Konwencie.

§ 4
Organizacja Prac Konwentu

 1. Konwent pracuje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych przez Przewodniczącego Konwentu.
 2. Posiedzenie Konwentu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek statutowych organów Związku lub co najmniej 1/4 podstawowego składu Konwentu.
 3. Konwent obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu.
 4. W pracach Konwentu uczestniczy Dyrektor Biura Związku Województw RP.
 5. W pracach Konwentu uczestniczyć mogą eksperci zapraszani przez Przewodniczącego.
 6. W ramach półrocznego przewodnictwa danego województwa odbywają się 3 posiedzenia.
 7. Informacja o czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia oraz projektami stanowisk, powinna zostać doręczona wszystkim członkom Konwentu na 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.
 8. O terminie i porządku obrad członkowie Konwentu mogą być zawiadomieni na piśmie, pocztą elektroniczną, faksem, bądź za pośrednictwem innych form przekazu.

§ 5
Przygotowywanie posiedzeń Konwentu

 1. Posiedzenia Konwentu przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Konwentu.
 2. Przygotowanie posiedzeń Konwentu obejmuje w szczególności:
  1. ustalenie porządku obrad;
  2. ustalenie miejsca, daty i godziny rozpoczęcia obrad;
  3. ustalenie listy zaproszonych gości;

§ 6
Przebieg posiedzeń Konwentu

 1. Przewodniczącym posiedzenia Konwentu jest Przewodniczący Konwentu lub wyznaczony wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczący posiedzenia Konwentu otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Konwentu.
 3. Po otwarciu posiedzenia Konwentu, Przewodniczący posiedzenia Konwentu przedstawia proponowany porządek obrad i przyjmuje wnioski dotyczące jego zmiany.
 4. Prawo zgłaszania uzupełnień i poprawek do porządku obrad przysługuje wszystkim członkom Konwentu.
 5. Zgłoszone propozycje poprawek i uzupełnień wymagają przegłosowania, po którym Konwent przyjmuje w głosowaniu porządek z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
 6. Przewodniczący posiedzenia Konwentu prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z jego punktów.
 7. Przewodniczący posiedzenia Konwentu udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 8. Przystępując do rozpatrzenia projektów poszczególnych stanowisk, Przewodniczący posiedzenia Konwentu w pierwszej kolejności udziela głosu wnioskodawcy.
 9. Zgłoszone w dyskusji wnioski, dotyczące treści projektu stanowiska, winny być formułowane precyzyjnie, nie pozostawiając wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 10. Przewodniczący posiedzenia Konwentu udziela głosu poza kolejnością każdemu członkowi Konwentu lub upoważnionemu przedstawicielowi składającemu wniosek natury formalnej, dotyczący w szczególności:
  1. zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzeń;
  2. ograniczenia czasu wystąpienia mówców;
  3. zakończenia wystąpień;
  4. zakończenia dyskusji,
  5. zarządzenia przerwy;
  6. przerwania posiedzenia i kontynuowania go w innym terminie;
  7. przestrzegania regulaminu;
  8. innych, związanych z tokiem posiedzenia.
 11. Wnioski formalne są niezwłocznie poddawane pod głosowanie.
 12. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, Przewodniczący posiedzenia Konwentu zamyka dyskusję. W razie potrzeby, zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwym osobom przygotowanie poprawek w rozpatrywanym projekcie stanowiska Konwentu.
 13. Wnioskodawcy mogą zgłaszać poprawki lub wycofać przedstawione propozycje zmian do stanowiska do momentu jego przegłosowania.
 14. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący posiedzenia Konwentu rozpoczyna procedurę przyjęcia stanowisk Konwentu.
 15. W czasie procedury głosowania nie udziela się głosu członkom Konwentu.

§ 7

 1. Porządek obrad powinien być wyczerpany w dniu jego rozpoczęcia.
 2. Konwent może postanowić o przerwaniu posiedzenia i jego kontynuowaniu w innym terminie.

§ 8
Przyjmowanie stanowisk

 1. Podstawową formą wyrażania przez Konwent opinii są stanowiska Konwentu.
 2. Z inicjatywą podjęcia stanowiska Konwentu może wystąpić każdy członek Konwentu zwany dalej „Wnioskodawcą”.
 3. Wnioskodawca przygotowuje projekt stanowiska Konwentu i dokonuje jego wstępnej konsultacji z pozostałymi członkami Konwentu w trybie obiegowym.
 4. Projekty stanowisk Konwentu wnoszone pod obrady posiedzeń Konwentu podlegają zaopiniowaniu przez radcę prawnego stwierdzającego zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Wnioskodawca winien przedłożyć uzgodniony projekt stanowiska Konwentu Przewodniczącemu Konwentu, w terminie umożliwiającym jego sprawne procedowanie.
 6. Stanowiska Konwentu sporządzane są w formie odrębnych dokumentów i powinny obejmować następujące elementy:
  1. część nagłówkową, określającą:
   a) numer stanowiska Konwentu,
   b) wskazanie podejmującego stanowisko,
   c) datę podjęcia stanowiska Konwentu,
   d) tytuł stanowiska Konwentu - przedmiot;
  2. merytoryczną treść stanowiska Konwentu, która powinna być zredagowana w sposób zwięzły, przy użyciu powszechnie zrozumiałych sformułowań;
  3. część końcową zawierającą podpis Przewodniczącego Konwentu.   
 7. Stanowiska Konwentu są numerowane, datowane i rejestrowane.
 8. 8. Numerację, datowanie oraz rejestr podjętych przez Konwent stanowisk prowadzi i kontynuuje w danym półroczu Biuro Konwentu, powoływane każdorazowo przez Marszałka sprawującego prezydencję.
 9. Stanowiska Konwentu wraz z protokołem z obrad i innymi materiałami są przekazywane przez Biuro Konwentu, Związkowi Województw RP, w celu realizacji jego zadań.
 10. Stanowiska Konwentu, po ich wcześniejszym skonsultowaniu przez województwa przyjmowane są jednogłośnie.
 11. Stanowiska Konwentu mogą być przyjmowane także w trybie obiegowym.

§ 9
Protokołowanie obrad

 1. Posiedzenia Konwentu są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego posiedzenia, zwaną dalej „Protokolantem”.
 2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad, z odnotowaniem podstawowych kwestii podniesionych przez referujących i dyskutantów w toku posiedzenia, a także inne, istotne dla jego przebiegu kwestie.
 3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:
  1. oryginały podjętych stanowisk Konwentu;
  2. lista obecności członków Konwentu i upoważnionych przedstawicieli;
  3. lista obecności zaproszonych gości;
  4. zgłoszone na piśmie zapytania i wnioski członków Konwentu;
  5. inne, istotne dla odnotowania przebiegu posiedzenia dokumenty.
 4. Protokoły są numerowane kolejno.
 5. Protokół z posiedzenia podpisywany jest przez Przewodniczącego posiedzenia i Protokolanta.

§ 10
Laska Marszałkowska, logotyp, strona internetowa Konwentu

 1. Laska Marszałkowska stanowi atrybut przewodnictwa danego województwa w Konwencie.
 2. Laska Marszałkowska wykonana jest z toczonego drewna, o długości 196 cm. Laska składa się z głowicy, trzonu i zakończenia ze stopką. Głowica o długości 20 cm wykonana jest z metalu i wieńczy ją godło Rzeczypospolitej Polskiej. Trzon o wysokości 178 cm, w formie półobręczy z metalu, na których umieszczane są kolejno tabliczki z imionami i nazwiskami Przewodniczących Konwentu. Dolna część laski zakończona stopką o wysokości 6 cm wykonana jest z metalu.
 3. Laska Marszałkowska może być używana podczas posiedzeń Konwentu, do otwierania i zamykania posiedzeń oraz zaprowadzania ładu i porządku podczas posiedzeń.
 4. Laska Marszałkowska, gdy nie jest używana, stoi w stopce, o której mowa w ust.2.
 5. Przekazywanie Laski Marszałkowskiej odbywa się w sposób uroczysty na ostatnim posiedzeniu Konwentu pod przewodnictwem danego województwa.
 6. Ustępujący Przewodniczący Konwentu przekazuje Laskę Marszałkowską na ręce nowego Przewodniczącego Konwentu.
 7. Logotyp Konwentu stanowi pasek składający się z umieszczonych jeden za drugim herbów wszystkich województw, w których kolejność zmienia się w ten sposób, że rozpoczyna się każdorazowo od herbu tego województwa, które objęło przewodnictwo Konwentu.
 8. Strona internetowa Konwentu ma jedną domenę – konwentmarszalkow.pl, a uprawnienia do administrowania nią przysługują każdorazowo Przewodniczącemu Konwentu.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Konwent działa na podstawie niniejszego Regulaminu, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wnioski w sprawie zmian w Regulaminie przyjmuje Konwent większością 2/3 pełnego składu.
 3. Zmiany w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad
Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej


Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 marca 2014 roku w Karpaczu i stanowi załącznik do uchwały nr 55/03/14 z dnia 21 marca 2014 r.