STATUT ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw.
 • Celami Związku są:
  1) wspieranie idei samorządu terytorialnego,
  2) obrona wspólnych interesów województw,
  3) dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw
 • Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.
 • Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1590), ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 179, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.
 • Związek posiada osobowość prawną.
 • Związek wykonuje swoje zadania w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność.
 • Siedzibą Związku jest Warszawa. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

 • Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
  • reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  • podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą subsydiarności,
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego,
  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych województw i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności wojewódzkich,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno--gospodarczemu rozwojowi województw, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie regionów oraz wymianę naukową i kulturalną,
  • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

§ 3

 • Związek posługuje się okrągłą pieczęcią, zawierającą pośrodku logo Związku, z napisem w otoku "Związek Województw RP".
 • Logo Związku określi Zgromadzenie Ogólne.

II. CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU

§ 4

 • Członkami Związku mogą być wyłącznie Województwa Rzeczypospolitej Polskiej, które akceptują cele Związku i deklarują wolę uczestniczenia w jego pracach.
 • Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do Związku.

§ 5

Każdy członek ma obowiązek:

  • brać czynny udział w pracach Związku,
  • udzielać pomocy organom Związku w realizacji ich zadań programowych,
  • stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Związku,
  • płacić terminowo składki członkowskie oraz realizować zadeklarowane świadczenia.

§ 6

Członkowie Związku uczestniczą w pracach organów Związku za pośrednictwem swoich delegatów.

§ 7

Każdy delegat ma prawo:

 • do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
 • przedstawiać wnioski i postulaty pod adresem organów Związku,
 • uczestniczyć w działaniach dla realizacji celów programowych Związku,
 • brać udział w pracach organów Związku.

§ 8

 • Utrata członkostwa Związku następuje w razie:
  • wystąpienia ze Związku na mocy uchwały sejmiku województwa,
  • pozbawienia członkostwa w Związku na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadku nieprzestrzegania Statutu Związku, w tym zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej rok,
  • rozwiązania Związku.
 • W przypadku wystąpienia ze Związku utrata członkostwa następuje z chwilą doręczenia Zarządowi Związku stosownej uchwały sejmiku województwa, fakt wystąpienia ze Związku potwierdza uchwała Zarządu Związku o charakterze deklaratywnym.

§ 9

Zamiar wystąpienia województwa ze Związku powinien być zgłoszony Zarządowi Związku z co najmniej dwumiesięcznym wypowiedzeniem.

III. ORGANY ZWIĄZKU

§ 10

 • Organami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna.
 • Organami opiniodawczo-doradczymi Związku są: Konwent Marszałków Województw RP i Konwent Przewodniczących Sejmików Województw –  reprezentanci członków Związku.

§ 11

 • Zgromadzenie Ogólne, zwane dalej Zgromadzeniem, jest organem stanowiącym Związku.
 • Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

§ 12

 • Kadencja organów Związku pokrywa się z kadencją sejmików województw z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
 • Posiedzenie Zgromadzenia w sprawie wyboru prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów do sejmików województw.

§ 13

 • Członkowie Związku są reprezentowani przez swoich delegatów, którymi są Marszałek Województwa, Przewodniczący Sejmiku Województwa i dwóch radnych województwa wybranych przez sejmik województwa.
 • Każdy z delegatów każdego województwa ma prawo jednego głosu w Zgromadzeniu.

§ 14

 • Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.
 • Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
  • kształtowanie działalności programowej Związku,
  • uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia i dokonywanie w nim zmian,
  • wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu Związku,
  • uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, opłat od członków i innych świadczeń,
  • przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
  • wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań, do których zaciągania upoważniony jest Zarząd,
  • ustanawianie zasad co do sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Związku,
  • rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
  • uchwalanie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,
  • uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów opiniodawczo-doradczych,
  • powołanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz wystąpienia z nich,
  • podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystąpienia do nich,
  • delegowanie przedstawicieli Związku do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Regionów oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.
 • Do kompetencji Zgromadzenia należą także inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Związku.

§ 15

Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 16

 • Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia zwołuje prezes Zarządu nie rzadziej niż 2 razy w roku. Termin, miejsce i projekt porządku obrad ustala Zarząd.
 • Posiedzenie Zgromadzenia otwiera prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad.

§ 17

 • Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej 1/5 delegatów na Zgromadzenie.
 • Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje się w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 18

 • Zaproszenia na posiedzenie Zgromadzenia dostarczane są najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i na 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym.
  Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
 • W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczą delegaci członków Związku. W obradach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez prezesa Zarządu.

§ 19

Zgromadzenie jest ważne w przypadku udziału co najmniej połowy delegatów województw.

§ 20

 • Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:
  • zmiany Statutu Związku, do czego wymagana jest bezwzględna większość głosów,
  • rozwiązania Związku, do którego wymagana jest większość 2/3 głosów.
 • Dla wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.
 • Zgromadzenie może podejmować uchwały poza posiedzeniem, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy członkowie Związku; głosowanie odbywa się pisemnie.
 • Szczegółowy tryb i sposób głosowania określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 21

 • Zarząd Związku składa się z prezesa Zarządu,  trzech wiceprezesów Zarządu oraz  trzech członków Zarządu wybranych przez Zgromadzenie spośród delegatów województw.
 • Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 22

 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • rezygnacji z funkcji, po przyjęciu jej przez Zgromadzenie,
  • utraty mandatu delegata na Zgromadzenie,
  • odwołania przez Zgromadzenie.
 • Utrata funkcji w Zarządzie powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji pełnionych z tego tytułu.

§ 23

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zgromadzenie dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
 • przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia,
 • ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zgromadzenia, z wyjątkiem pierwszego Zgromadzenia, którego miejsce i termin ustala Zebranie Założycielskie,
 • opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia,
 • opracowanie projektu regulaminu pracy Zarządu,
 • przyjęcie regulaminu pracy Biura Związku,
 • podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Związku,
 • przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie,
 • wykonywanie budżetu Związku,
 • delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji z wyłączeniem § 14 ust. 2 pkt.16 Statutu.

§ 25

 • Dla realizacji celów statutowych tworzy się Biuro Związku.
 • Dla realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

§ 26

 • Dyrektor Biura Związku organizuje Biuro Związku i kieruje jego pracami.
 • Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników Biura Związku.
 • Pracownikiem Biura Związku nie może być delegat.

§ 27

 • Zgromadzenie wybiera ze swego grona pięcioosobową Komisję Rewizyjną.
 • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.
 • W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia,
  • kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 • W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§ 27¹

 • Organami opiniodawczo-doradczymi Związku są:
  • Konwent Marszałków Województw w skład którego wchodzą marszałkowie województw – reprezentanci członków Związku
  • Konwent Przewodniczących Sejmików Województw - reprezentanci członków Związku.
 • Do zadań tych organów należy:
  • Podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości;
  • Inicjowanie działań, opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
  • Inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw mających wpływ na rozwój województw;
  • Inspirowanie środowisk biznesu, nauki i techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw;
  • Promowanie działalności Związku Województw RP.
 • Szczegółowe zasady działania organów opiniodawczo-doradczych zawarte są w Regulaminach uchwalanych przez Zgromadzenie Ogólne.

IV. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 28

 • Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Zgromadzenie w terminie do 31 marca roku budżetowego.
 • Do czasu uchwalenia budżetu Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o projekt przygotowany przez Zarząd.

§ 29

 • Majątek Związku tworzą:
  • nieruchomości i ruchomości będące własnością Związku,
  • inne prawa majątkowe,
  • środki pieniężne.
 • Majątek Związku powstaje między innymi z następujących źródeł:
  • ze składek członkowskich,
  • opłat pobieranych od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiących zwrot włożonych kosztów,
  • z dochodów działalności gospodarczej Związku,
  • z subwencji, dotacji, grantów itp.,
  • z darowizn i zapisów na rzecz Związku,
  • z odsetek bankowych,
  • ofiarności publicznej.

§ 30

Wysokość składek członkowskich, termin ich płatności uchwala Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 31

Oświadczenie woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Związek zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy prezesa Zarządu i członka Zarządu. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura Związku do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku, w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu. Do skuteczności dokumentu stanowiącego zobowiązanie finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 32

 • Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Związku.
 • Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 13 lutego 2002 r.

Zmiany w Statucie dokonane zostały na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 30 czerwca 2004 r. w § 14 ust. 2 pkt. 16 oraz w § 24 dopisano punkt 11.

Zmiana statutu dokonana  na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 3 września 2009 r.; - w §10 dotychczasowa treść stała się ust.1, a także dodano ust.2
- w §14 ust. 2 zmieniono treść pkt. 12.
- dodano § 27¹

Zmiany w statucie dokonane zostały na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 25 lutego 2011 r. w § 21 ust. 1 i § 27 ust. 1.

Zmiany w statucie dokonane zostały na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 21 marca 2014 r. w § 10 ust. 2 i § 27¹ 1.