z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

z dnia 24 września 2019 r. do projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030

z dnia 20 sierpnia 2019 r. do projektu „Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”

z dnia 31 lipca 2019 r. do projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030

z dnia 23 stycznia 2019 r. do projektu Krajowej Startegii Rozowoju Regionalnego 2030 (KSS)