Zarząd jest organem wykonawczym Związku Województw RP i reprezentuje Związek na zewnątrz.

Zarząd składa się z Prezesa, trzech Wiceprezesów oraz trzech członków Zarządu, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród delegatów.

Do kompetencji Zarządu należą m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia, wykonywanie uchwał Zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji z wyłączeniem § 14 ust. 2 pkt.16 Statutu.