Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku Województw RP. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ze swego grona. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia
2. kontrola wykonania budżetu przez Zarząd Związku