Wykaz stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP

za rok 2018

L.p. Stanowisko Knwentu Marszałków w sprawie z dnia
Miejscowość Województwo
1. w sprawie zmiany przepisów dot. przejmowania nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne. 31 stycznia 2018 r. Opole Opolskie
2. w sprawie konieczności podjęcia działań w ochronie zdrowia umożliwiających poprawę dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w kontekście aktualnej akcji protestacyjnej lekarzy, w tym lekarzy rezydentów. 31 stycznia 2018 r Opole Opolskie
3. w sprawie zwiększenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych  pracowników realizujących ustawowe zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy. 31 stycznia 2018  Opole Opolskie
4. w sprawie zmiany terminu opracowania audytów krajobrazowych. 31 stycznia 2018 Opole Opolskie
5. w sprawie potrzeby dopuszczenia możliwości zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych 2014 – 2020 w zakresie projektów opisanych w złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz projektów w odniesieniu do których podpisana została już umowa o dofinansowanie albo podjęta decyzja o dofinansowaniu. 31 stycznia 2018 Opole Opolskie
6. w sprawie rekomendacji Instytucji Audytowej odnoszących się do weryfikacji podwójnego finansowania i podatku VAT. 31 stycznia 2018 Opole Opolskie
7. w sprawie stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT dotacji przekazywanych na realizację projektów w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców oraz projektów dotyczących wsparcia odnawialnych źródeł energii, w ramach których JST nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup infrastruktury na rzecz mieszkańców. 31 stycznia 2018 Opole Opolskie
8. w zakresie konieczności obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
9. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcą 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
10. w sprawie rozszerzenia kompetencji opiekunów medycznych 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
11. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO) oraz na dokonanie wpisu z urzędu, usprawnienia działania rejestru BDO oraz zmiany brzmienia art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczącego wnoszenia zabezpieczenia finansowego na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego  25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
12. w sprawie braku docelowego modelu funkcjonowania publicznego transportu drogowego po 3 grudnia 2019 r. 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
13. w sprawie realizacji porozumienia Ministra Zdrowia z porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
14. przesunięcia niewykorzystanych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na wsparcie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
15. roli Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
16. możliwości uwolnienia alokacji środków przyznanych poszczególnym województwom w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
17. w sprawie wzrostu nakładów na kulturę fizyczną w środowiskach wiejskich 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
18. wzrostu nakładów na kulturę fizyczną w środowiskach wiejskich. 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
19. strategii rozwoju energetyki w Polsce 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
20. zmiany zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 25 kwietnia 2018 Pokrzywna Opolskie
21. w sprawie zapewniania województwom dodatkowych środków Funduszu Kolejowego i rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021 – 2030 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
22. w sprawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
23. w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
24. w sprawie przyspieszenia prac nad Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz procedur związanych z udostępnianiem gruntów przez Wody Polskie na podstawie ustawy Prawo Wodne 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
25. w sprawie konieczności wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
26. w sprawie Metodologii podziału rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
27. w sprawie programów współpracy terytorialnej w latach 2021-2027 27 czerwca 2018 Sulisław Opolskie
28. w sprawie kompetencji marszałków województw w zakresie organizacji wyborów do sejmików województw (Grupy Marszałków) 23 sierpnia 2018 r. Płock Mazowieckie
29. w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, w szczególności przepisów odnoszących się do gospodarki odpadami 23 sierpnia 2018 r. Płock Mazowieckie
30. w sprawie konieczności wprowadzenia zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem 23 sierpnia 2018 r. Płock Mazowieckie
31. dotyczące systemu instytucjonalnego PROW w przyszłej perspektywie finansowej 23 sierpnia 2018 r. Płock Mazowieckie
32. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 9 lipca 2018 r. 23 sierpnia 2018 r. Płock Mazowieckie
33. w sprawie zmiany przepisów w zakresie ochrony powietrza umożliwiających efektywne wdrażanie działań naprawczych zawartych w programach ochrony powietrza 23 sierpnia 2018 r. Płock Mazowieckie 
34. w sprawie polityki informacyjnej na temat wdrażania regionalnych programów operacyjnych (Grupy Marszałków) 06 listopada 2018 r.  Warszawa Mazowieckie
35. w sprawie przyszłości krajowej i regionalnej polityki rozwoju w kontekście trwających prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 (Grupy Marszałków) 16 listopada 20-18 r. Warszawa Mazowieckie
36. w sprawie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych 21 listopada 2018 r. Warszawa Mazowieckie
37. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej. 21 listopada 2018 r. Warszawa Mazowieckie
38. w sprawie warunków udostęniania wałów przeciwpowodziowych dla budowy i konserwacji dróg rowerowych oraz związanych z tym opłat 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
39. w sprawie opieki długoterminowej 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
40. w sprawie zmiany w przepisach dotyczących wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
41. w sprawie działalności i finansowania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
42. w sprawie konsekwencji finansowych dla podmiotów leczniczych wynikających ze zmian zasad płatności zobowiązań ustalanych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
43. w sprawie rozwoju e-Usług dla mieszkańców regionów 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
44. w sprawie dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu adminisyracji rządwoej i innych zadań zleconych ustawami 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
45. w sprawie zmiany rozporzązenia Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działlnosć leczniczą poprzez wprowadzenie szczegółowych warunków technicznych dostosowujacych obiekty ochrony zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych 12 grudnia 2018 r. Warszawa Mazowieckie
46. w sprawie niedofinansowania oraz niedoborów kadrowych i braków w zasobach łóżkowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży   Warszawa Mazowieckie
47. w sprawie wieobciążających pracodawców konsekwencji finansowych, wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pracowników zatyrudnionych w podmiotach leczniczych   Warszawa Mazowieckie
48. w sprawie dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami   Warszawa Mazowieckie
49. w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego   Warszawa Mazowieckie
Czytany 520 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 14 marca 2019 13:49