Zgodnie z § 4 uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w ramach Komisji Wspólnej działają stałe zespoły. Komisja Wspólna może także powoływać doraźne zespoły, określając liczbę członków i zakres ich działania.

W skład zespołu wchodzą w równej liczbie przedstawiciele strony rządowej i samorządowej. Do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437), lub sprawy dotyczące działalności administracji publicznej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej.