Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 30 września 2009 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, Ds. Ujazdowskie 1/3
 1. Projekt „Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego”.
 2. Projekt załącznika „Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem Gospodarczym”.
 3. Wniosek -  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.
 4. Projekt „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zamieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych.
 8. Projekt Stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 2209).
 9. Projektu stanowiska rządu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania w latach 2009 -2010 przedsiębiorcom ograniczonych kwot pomocy w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego oraz wysokości opłaty za sporządzenie oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie.
 13. Projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
 15. Projekt nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych.
 18. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
 20. Projekt ustawy o rybołówstwie (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy przy realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania oraz sposobu i terminu zwrotu opłat związanych z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc Techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
 31. Projekt ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk – mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego.
 36. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
 41. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie budowy boisk wielofunkcyjnych dla młodzieży polskiej na Ukrainie.
 42. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.
 43. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych.
 44. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
 45. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.
 46. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
 47. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu .
 48. Projekt założeń ustawy o dowodach osobistych.
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
 50. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.
 51. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego, sposobu ich przechowywania i rejestracji oraz zakresu udzielania pierwszej pomocy i zapewnienia pomocy lekarskiej.
 52. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.
 54. Sprawy różne.
  A)    Kwestia dot. postulatu strony samorządowej  o wstrzymanie wpłat  przeznaczonych na cześć równoważącą subwencji ogólnej.
  B)    Informacja dotycząca propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej.
Czytany 1839 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28