z dnia 18 listopada 2019 r., w sprawie: podziału zakresu interwencji w ramach Celu Polityki 1 w Polsce na poziom krajowy i regionalny

z dnia 28 sierpnia 2019 roku, w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+

z dnia 30 października 2019 r., Warszawa

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie ograniczenia zakresu informacji objętych wieloletnią prognoza finansową, z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zamiany dotacji celowych na dochody województ do swobodnego rozdysponowania, w tym w szczególności zamiany dotacji przekazywanej na zadania własne województwa oraz likwidacji zasad ograniczających możliwość swobodnego wykorzystania przez JST części oświatowej subwencji ogólnej.

z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zasady adekwatności dochodów do zadań samorządu województwa oraz rekompensaty utraconych dochodów

z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie ograniczenia zakresu informacji objętych wieloletnią prognozą finansową, a także ujednolicenia uprawinień w zakresie dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 6 lutego 2018 roku, w sprawie: ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+

z dnia 15 listopada 2017 r.