Komisje problemowe Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej są powoływane przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na podstawie § 14 pkt. 13 Statutu Związku. W skład poszczególnych Komisji wchodzą przedstawiciele szesnastu polskich regionów. Samorządy województw we własnym zakresie podejmują decyzję o delegowaniu swoich przedstawicieli do prac w poszczególnych Komisjach. W ramach Związku Województw RP funkcjonuje osiem Komisji problemowych. Są to:

W ramach Związku Województw RP funkcjonują także zespoły eksperckie, których zadaniem jest wsparcie prac Komisji w poszczególnych obszarach tematycznych. Są to:

Zadania Komisji

Komisje pełnią rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP, w sprawach związanych m.in. z:

  • reprezentowaniem interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania funduszy europejskich,
  • inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych w takich obszarach, jak finanse publiczne, obszary wiejskie, żywność, nauka i edukacja, infrastruktura czy też kultura i dziedzictwo narodowe,
  • inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,
  • reprezentowaniem Związku Województw RP w pracach nad długookresowymi i średniookresowymi krajowymi dokumentami strategicznymi.