Komunikat po posiedzeniu ZWRP

5 czerwca 2018 r., Warszawa

Zarząd ZWRP potwierdził podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia udzielenia patronatu honorowego dla wydarzenia pn. „Debata studencka –przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się 18 maja 2018 r. w Warszawie, w Politechnice Warszawskiej. Debata, organizowana po raz pierwszy przez samorząd województwa mazowieckiego,  miała na celu zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami;
 • przyjęcia Stanowiska dotyczącego projektowanych zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawartych w projekcie z 18 kwietnia 2018 r. (Stanowisko ZWRP popierające projekt ustawy umożliwiającej dokonanie   restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu JST);
 • dokonania zmiany w składzie Komisji ds. Żywności delegując do Komisji Ewę Kotulę, kierownik Referatu Rozwoju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • objęcia patronatem instytucjonalnym XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego i udzielenia wsparcia finansowego na nagrody dla laureatów zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej;
 • nagród, które  zostały wręczone 29 maja 2018 r. podczas uroczystej gali z okazji 25-lecia KWRiST na  Zamku Królewskim w Warszawie;
 • wskazania przez ZWRP kandydatur do Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”; Zarząd zarekomendował  wnioski z województwa dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskiego.

Zarząd ZWRP podjął uchwałę w sprawie:

 • akceptacji Apelu Strony Samorządowej KWRiST, skierowanego do Prezydenta RP i wręczonego Prezydentowi RP podczas spotkania 25 maja 2018 r.;
 • przystąpienia do współorganizacji XXI edycji Nagrody im. Grzegorza Palki, której finał odbędzie się w październiku 2018 r. w Warszawie;.

Zarząd ZWRP przyjął podziękowania Związku Żupanii za partnerstwo przy organizacji 7 Forum Polskich i Chorwackich Regionów, które odbyło się w dniach 10-12 kwietnia 2018 r. Podziękowania od prezesa Związku Żupanii Gorana Pauka adresowane do Prezesa Zarządu ZWRP Olgierda Geblewicza dla biura Związku Województw  Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego.

Zarząd ZWRP podsumował:

 • obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w  dniu 25 maja 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w  Warszawie, gdzie przed  spotkaniem oficjalnym odbyło się również  spotkanie przedstawicieli korporacji  samorządowych z Prezydentem  RP;
 • uroczyste obchody 25 rocznicy powołania przez Prezesa Rady Ministrów Komisji 25-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas okolicznościowego spotkania 29 maja 2018 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały nagrody laureatom konkursu im. Michała  Kulesz;.
 • spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeń   samorządowych z delegacją Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE, które  odbyło się 5 czerwca  2018 r. i obejmowało następujące zagadnienia:
  1. ostatnie reformy samorządowe w Polsce
  2. sytuacja finansowa władz lokalnych (art.9 Europ. Karty Samorządu Terytorialnego)
  3. kompetencje stowarzyszeń samorządowych i współpraca z rządem: mechanizmy konsultacji projektów ustaw, kwestii finansowych i innych spraw
  4. współpraca poszczególnych szczebli samorządu i podział kompetencji nadzór nad działalnością jst
  5. zasady wyborów na stanowiska samorządowe oraz wynagrodzenia
  6. ochrona prawna samorządu oraz uprawnienia jst przed sądami
  7. współpraca  międzygminna i międzyregionalna
  8. wyzwania stojące przed samorządami (np. udział obywateli w życiu publicznym, polityk migracyjna) – dobre praktyki
  9. perspektywy podpisania protokołu dodatkowego do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w zakresie prawa do udziału w sprawach władz lokalnych.

Zarząd ZWRP omówił:

 • problematykę zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych.
 • działania Organów Opiniodawczo-doradczych ZWRP w aspekcie  organizacji i przeprowadzenia wyborów Samorządowych
 • funkcjonowanie zespołu roboczego do odbiurokratyzowania gospodarki finansowej.
 • regionalne  inicjatywy, dotyczące obchodów 100-lecia Niepodległości Polski 
 • porządek obrad KWRiST zrealizowany 25 kwietnia i 30 maja 2018 r.
 • projekty zaopiniowane w ramach konsultacji publicznych w okresie od 28 marca do 5 czerwca 2018 r.
 • wystąpienia  JST w sprawie poparcia działań dot. rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Zarząd ZWRP przyjął do wiadomości:

 • propozycje  Skarbników Województw, omawiane  podczas spotkania w ramach Komisji Finansów Publicznych ZWRP na temat:
  1. ponadregionalnej współpracy podmiotów leczniczych w celu optymalizacji gospodarki lekowej i zakupów asortymentu medycznego
  2. uzgodnienie propozycji Województw dot. uproszczenia systemu finansowego JST
  3. finansowania zadań inwestycyjnych ze środków zwrotnych
  4. zwroty dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych z powodów niezależnych od Realizatora
  5. realizacja projektów inwestycyjnych przez JST
  6. doświadczeń i propozycja wspólnego stanowiska Województw w sprawie gwarancji.

(aw)