Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

6 września  2017 r., Krynica Zdrój

Udział członków Zarządu ZWRP w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój.

 1. Zarząd ZWRP potwierdził podjęcie  uchwał:
  • w sprawie delegowania przedstawicieli ZWRP do Zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego przy Prezydencie RP: Olgierd Geblewicz – stały przedstawiciel, Elżbieta Polak – zastępca stałego przedstawiciela, prof. Marek Chmaj – stały ekspert z ramienia ZWRP.
  • w sprawie delegowania Sławomira Sosnowskiego, Wiceprezesa Zarządu ZWRP, Marszałka Województwa Lubelskiego do Zespołu Międzyresortowego ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
  • w sprawie delegowania Olgierda Geblewicza, Prezesa Zarządu ZWRP do Komitetu Honorowego VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Katowice 2017. VII Europejski Kongres MŚP, odbędzie się w dniach 18-20 października 2017 r.  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasłem przewodnim Kongresu jest „Uwolnić biznes”.
  • w sprawie delegowania Bogdana Ciepielewskiego, Dyrektora Biura ZWRP do Rady Programowej VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Katowice 2017.
  • w sprawie delegowania Marcina Szmyta, Dyrektora Wydziału Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego do prac w Międzyresortowym Zespole ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju powołało Międzyresortowy Zespół, tym samym zapoczątkowano prace nad krajową strategią rozwoju regionalnego z horyzontem do 2030 (KSSR-2030).
  • w sprawie delegowania Jana Bobka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.- w sprawie objęcia patronatem honorowym przedsięwzięć Polsko-Ukraińskiej Akademii  Miast i Platformy Współpracy Samorządowej w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi Polski i Ukrainy.
  • w sprawie delegowania przedstawicieli ZWRP do „JURY” Konkursu o Złoty Medal Targów „Smaki Regionów”- Poznań 2017.
  • w sprawie objęcia patronatem honorowym VI Kongres Transportu Publicznego w Warszawie.
 2. Zarząd podjął uchwałę:
  • w sprawie zatwierdzenia programu VI Forum Regionów Polski i Chorwacji, które odbędzie się w dniach 11-14 października 2017 r. w Toruniu.
  • w sprawie delegowania Marka Mazura, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
  • w sprawie delegowania Anny Mroczek, Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w charakterze przedstawiciela oraz Piotra Pietrzaka, głównego specjalistę w charakterze zastępcy przedstawiciela do prac w Komitecie Akredytacyjnym ds. spraw akredytacji oraz standardów usług działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w MRPiPS.
  • w sprawie delegowania Marcina Wajdy, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego do Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.
  • w sprawie zwołania XXXV Zgromadzenia Ogólnego ZWRP w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Warszawie.
 3. Zarząd omówił:
  • przebieg spotkania przedstawicieli ogólnopolskich korporacji samorządowych z Prezydentem RP w dniu 23 maja 2017 r.
  • propozycję Zarządu ZWRP w sprawie spotkania z Prezydentem RP A. Dudą.
  • działania Zarządu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(ustawa wdrożeniowa).
  • działania Zarządu ZWRP w zakresie nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.
  • analizę projektu ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście przetwarzania danych w systemie informatycznym i organizacji pracy urzędów (ZE ZWRP).
  • przebieg Konwentu Marszałków Województw RP w województwie małopolskim, podsumowanie prezydencji.
  • pismo Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
  • wyrażenie poparcia dla projektu „Polska multimedialna. Inteligentny rozwój regionów”.
  • V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi.
  • XXV Światowe Jamboree Skautowe 2023.
  • Konferencję „Konstytucja dla Obywateli nie dla Elit”.
 4. Zarząd przyjął do wiadomości m.in.:
  • pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rocznego stypendium oferowanego przez rząd Japonii dla młodych pracowników adm. publicznej.
  • pismo Adama Szejnfelda, Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.
  • pismo Olgierda Łukaszewicza w związku z debatą nt. sytuacji w polskich teatrach.
  • porządek obrad KWRiST zrealizowany 24 maja, 28 czerwca, 19 lipca i 31 sierpnia  2017 r.
  • wykaz projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez samorządy Województw w okresie do sierpnia 2017 r.
  • udział przedstawicieli ZWRP posiedzeniach w okresie do sierpnia 2017 r.
  • podziękowania GUSu w sprawie przekazanych uwag do projektu Programu badań statystycznych.