Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

18 maja  2017 r., Łódź

zwrp18052017d

Zarząd ZWRP potwierdził podjęcie uchwał w sprawie:

 • kontroli prowadzonych przez CBA w Urzędach Marszałkowskich;
 • powołania Tomasza Komorowskiego, dyrektora Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego do   Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego;
 • powołania Stanisława Rakoczego, Wicemarszałka Województwa Opolskiego do  Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • delegowania Aleksandry Kowalskiej, dyrektor ROPS w Poznaniu do Komitetu Monitorującego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie;
 • delegowania Anny Kornak, kierownik referatu zintegrowanego  zarządzania, szkoleń i bezpieczeństwa informacji UM Województwa Śląskiego do grupy roboczej zajmującej się zmianami w ustawie o dostępie do informacji  publicznej;
 • delegowania Adama Struzika, Wiceprezesa Zarządu ZWRP do współprzewodniczenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na okres  od maja do grudnia 2017 roku;
 • powołania Jarosława Sarnowskiego, dyrektora Departamentu Rozwoju  Obszarów Wiejskich i Rolnictwa UM Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Komisji ds. Żywności ZWRP;
 • powołania  Janusza Berkowskiego, dyrektora Wydziału Komunikacji i  Transportu UM Województwa Śląskiego do Komisji ds. Infrastruktury, Polityki  Regionalnej oraz Środowiska;
 • delegowania Aleksandry Rutkowskiej i Elżbiety Berezowskiej – przedstawicielki ZWRP w Zespole ds. Finansów Publicznych KWRiST do Zespołu  Roboczego ds. Nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych;
 • objęcia patronatem honorowym  XIV edycję Konkursu im. prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2016 roku
 • objęcia patronatem honorowym  II Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie;
 • objęcia patronatem honorowym XX edycję Nagrody im. Grzegorza Palki;
 • zmiany terminu  VII Forum Regionów Polski i Chorwacji, planowanego na 9 kwietnia 2018 r. w Porecu - CHorwacja
 • organizacji przedsięwzięcia pn. I Kongres Sejmików Województw RP „Samorządowe oblicza regionów”;                        

Zarząd ZWRP podjął uchwałę w sprawie:

 • przystąpienia do współorganizacji Zjazdu Gospodarczego Samorządów  „Polska Niepodległa i Samorządna” w 2018 r.;
 • objęcia patronatem honorowym realizację jubileuszowej publikacji „Polska – 100 lat niepodległości”;
 • delegowania Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego do JURY X edycji Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA-FOOD 2017 w Łodzi;

Zarząd ZWRP omówił:

 • problematykę przedstawioną w piśmie do Prezydenta RP w sprawie skorzystania z prawa weta wobec ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz kwestię Prawa
  wodnego;
 • wystąpienie Współprzewodniczącego KWRiST do Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich o ochronę prawa obywateli do samorządu w związku z informacjami o ograniczeniu kadencyjności;
 • projektowane zmiany w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • treść Apelu Zarządu Głównego ZASP do Samorządowców o powołanie reprezentacji samorządowych organizatorów teatrów publicznych;
 • efekty zorganizowanego przez Zespół Ekspercki ZWRP Seminarium pt. „Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych”, które odbyło się w dniach  19-20 kwietnia 2017 r.;
 • porządek obrad KWRiST zrealizowany w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd przyjął do wiadomości m.in.:

 • wykaz projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez samorządy Województw w okresie od 24 marca 2017 r.;
 • informację o udziale przedstawicieli ZWRP posiedzeniach w okresie od 24 marca r.;
 • treść komunikatu z obrad XXXIV Zgromadzenia Ogólnego ZWRP, które odbyło się 24 marca 2017 r. w Warszawie;
 • treść stanowisk Nadzwyczajnego ZO ZPP z 6 marca 2017 r.;
 • Rezolucję Sejmiku Województwa Opolskiego z 20 marca 2017 r. w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania istotną częścią spraw publicznych;
 • Stanowisko Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 23 marca 2017 r., wyrażające sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy
 • Uchwałę Powiatu Pruszkowskiego z 28 marca 2017 r. w sprawie ustawy o ustroju m.st. Warszawy;
 • Stanowisko Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z 30 marca 2017 r.;
 • Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku z 30 marca 2017 r. w sprawie PUP;
 • Uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście z 30 marca 2017 r.  w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
 • Stanowisko Rady Miasta Poznania z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności;
 • Stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie poparcia Samorządowego Komitetu Protestacyjnego;
 • Stanowisko Sejmiku Lubelskiego z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Karty Samorządności;
 • Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie rekompensat wodno-środowiskowych dla rybaków śródlądowych;
 • Stanowiska XXXI ZO ZGW RP z 25 kwietnia 2017 r.
 • Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowych Urzędów Pracy.

Po zakończeniu posiedzenia, członkowie Zarządu ZWRP uczestniczyli  w obradach I Kongresu Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi.

(zwrp)