Polskie regiony bronią dotychczasowych zasad polityki spójności

Polityka spójności po roku 2020 to główny temat obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbyło się 22 i 23 listopada 2016 r. w Kołobrzegu. Delegaci  przyjęli w tej sprawie Stanowisko 2020+.

W przyjętym Stanowisku Marszałkowie oraz radni sejmików województw prezentują opinię na temat obecnej formy polityki spójności, a także opisują rolę i definiują cele, jakim powinna ona służyć w przyszłości. Są tu wnioski poprawki, dotyczące usprawnienia pewnych celów tematycznych. Pojawił się również postulat, aby utrzymać specjalizację regionów, czyli rozwój w oparciu o innowacje i przewagi konkurencyjne poszczególnych województw. Jest również problem województw, posiadających status przejściowych, czyli  tych, które mogą wyjść, statystycznie przynajmniej, do grupy województw już rozwiniętych. A dla takich regionów środki są już dużo mniejsze. Jest tu więc wiele kwestii szczegółowych, ale sprawą zasadniczą i najważniejszym postulatem polskich samorządów  jest utrzymanie podmiotowości  regionów i utrzymanie dotychczasowego charakteru polityki spójności.

- Opowiadamy się za tym, żeby polityka spójności po 2020 roku nie uległa zasadniczym zmianom – powiedział  Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego zwracając uwagę, że głosy na ten temat są różne - Problemy Brexitu, terroryzmu czy imigrantów zdominowały w tej chwili politykę Unii Europejskiej  i część polityków UE poszukuje sposobów, żeby problemy te rozwiązywać na poziomie Brukseli, a nie na poziomie regionów.

- Polska zmieniła się znacząco dzięki unijnym funduszom spójności od kiedy w 2014 roku przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i dziś korzystamy z wielkiego strumienia pieniędzy z perspektywy 2014-2020. Jednak już teraz rozpoczyna się w Europie wielka debata o tym, jak będzie wyglądała polityka spójności po roku 2020 – mówił Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. - Nie brakuje głosów, że polityka spójności powinna się zmienić i powinno się wspierać tylko innowacje, lecz nie wyrównywanie szans regionów. A jeżeli już, to na zasadzie rozwiązywania problemów bieżących, jak na przykład problemy migracyjne. My uważamy, że to jest zła droga. Nadal bowiem trzeba wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich części Europy.

Zdaniem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, polityka spójności, to dzisiaj temat dla rozwoju polskich regionów kluczowy:
- Już wcześniej, w gronie ponad trzystu europejskich regionów, opowiedzieliśmy się za tym, aby polityka spójności była kontynuowana. Dzisiaj sformułowaliśmy stanowisko szesnastu polskich regionów w tej sprawie. Wydaje nam się, że ten wspólny głos będzie miał istotne znaczenie dla całej dyskusji, dla tej presji, którą trzeba wywrzeć na wszystkich oponentów żeby jednak w budżecie europejskim polityka spójności miała swoje miejsce ponieważ daje ona konkretny rozwój, a jej efekty są niezaprzeczalne. Konieczność wypowiedzenia się na ten temat wynika z faktu, że dzisiaj polityka spójności jest w Europie bardzo krytykowana.

- Stanowisko polskich regionów w zakresie polityki spójności jest niesłychanie ważne i bardzo ważne jest, żeby jak najszybciej trafiło ono do Komisji Europejskiej – mówiła Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego podkreślając, że polskie województwa sprawdziły się w realizowaniu polityki spójności. – Mamy rzeczywiste, konkretne rezultaty a nasze sukcesy są bardzo widoczne, także we wskaźnikach ekonomicznych.

Dodatkowym argumentem za utrzymaniem dotychczasowych zasad jest fakt, że polityka spójności jest bardzo przewidywalna, a jej cele precyzyjnie określone.
- Chodzi tu przede wszystkim o demografię, wspieranie wykluczonych i zrównoważony rozwój  - podkreśla Elżbieta Anna Polak.

- W Polsce ze środków europejskiej polityki spójności finansowana jest blisko połowa inwestycji publicznych – mówi prof. dr hab. Jacek Szlachta z SGH w Warszawie, podkreślając że polskie regiony w ciągu ostatnich czternastu lat odpowiadały za zarządzanie olbrzymimi kwotami, większymi niż samorządy w jakikolwiek innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. – Regionalne Programy Operacyjne są bardzo dobrym instrumentem, ponieważ pozwalają rozwiązywać rozmaite problemy na poziomie lokalnym. Sprawiają też, że UE jest blisko obywateli, a jej wpływ na rzeczywistość jest namacalny.

Stanowisko 2020+ XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP zostanie przesłane do wszystkich potencjalnych partnerów polskich samorządów województw: od rządu RP po Komisję Europejską, Parlament Europejski i Komitet Regionów.

Załączniki:
- STANOWISKO XXXIII ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+)
- Position of Polish Regions on EU Cohesion Policy beyond 2020 (CP2020+) (adopted on 23rd November 2016)

Alicja Wejner

Czytany 2325 razy