RPO: Tylko opolskie w dobrej sytuacji

Minęliśmy już półmetek aktualnego okresu programowania. Bieżący rok  2018 jest czwartym rokiem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Instytucje Zarządzające powinny skoncentrować się na sprawnej certyfikacji wydatków do KE, aby uniknąć ryzyka utraty środków.

- Certyfikacja wydatków jest istotna z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady automatycznego anulowania zobowiązań KE: zasada n+3 - wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.
Ważnym elementem tej zasady jest realne ryzyko utraty środków. Jeśli instytucja zarządzająca programem (IZ) do końca roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci wartość różnicy.

Certyfikacja wydatków

Łączenie dla 16 RPO cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 mld euro dofinansowania UE. Do 24 maja 2018 r. regiony wystąpiły o refundację 3,35 mld euro. Tym samym zrealizowały średnio 77 proc. celu.  Do zadeklarowania pozostaje 1,01 mld zł. Zauważalne jest duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi RPO.
- Najlepiej sytuacja prezentuje się w województwie opolskim, które osiągnęło już minimalny poziom certyfikacji i nie jest zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku. Bliskie osiągnięcia celu n+3 są województwa: wielkopolskie, podkarpackie, pomorskie  i dolnośląskie, które zrealizowały ponad 90 proc. celu niezbędnego, aby uniknąć utraty środków - mówi wiceminister Hamryszczak.
Najsłabsza sytuacja notowana jest w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji nie przekracza 60 proc. celu n+3.
- Jeśli w tych regionach w najbliższych miesiącach nie nastąpi znaczące przyspieszenie certyfikacji wydatków, ryzyko utraty części środków będzie wzrastało - podsumował wiceminister.

Wydatki beneficjentów

Podstawą w omówionym wyżej procesie certyfikacji są udokumentowane wydatki poniesione przez beneficjentów w projektach.
- Wydatki beneficjentów zarejestrowane w systemie do 24 maja 2018 r. wyniosły 15,4 mld zł. Kwota ta stanowi 11,7 proc. alokacji dla 16 RPO. Wyraźnym liderem jest woj. opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 18 proc. alokacji. Kolejne dwa regiony to dolnośląskie i podkarpackie z wynikami odpowiednio: 15,0 proc. oraz 14,6 proc. alokacji. Ranking zamykają województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wydatki nie przekraczają 10 proc. alokacji - wyjaśnia Hamryszczak.

Kontraktacja

Do 24 maja 2018 r. w programach regionalnych podpisano z beneficjentami 25,5 tys. umów. Przyznane w nich dofinansowanie UE wynosi 69,2 mld zł, co daje średnie wykorzystanie alokacji na poziomie 52,5 proc.
- Liderem jest województwo pomorskie, gdzie wartość podpisanych umów wynosi już 74 proc. alokacji. Najniższy poziom wartości umów w stosunku do alokacji odnotowujemy w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim - podsumowuje wiceminister.
Do rozdysponowania w regionach pozostaje jeszcze  ok. 62,7 mld zł.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)