NIK chwali szkolnictwo zawodowe w Małopolsce

Samorządowy program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” okazał się strzałem w dziesiątkę – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Jest ono oczkiem w głowie władz regionu.

Realizowany w latach 2010–2015 cykl kursów, szkoleń i staży, przygotowujących do zawodów i pozwalających nabyć nowe umiejętności, przyniósł efekty nawet większe od oczekiwanych – stwierdza raport NIK.
W celu poprawienia sytuacji w szkolnictwie zawodowym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z powiatami oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za oświatę i rynek pracy, a także przedsiębiorcami, opracował i wdrożył spójny i kompleksowy program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Program przede wszystkim stawiał na zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych oraz rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy. Miały one na celu zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych. Szczególny nacisk położono na współpracę z przedsiębiorcami, która odbywała się poprzez staże,  wizyty poznawcze w zakładach pracy oraz płatne praktyki. Promowano też nowoczesne metody nauczania, współpracę z krakowskimi uczelniami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi.
Program realizowany był od 2010 r. do końca października ubiegłego roku. Wzięły w nim udział wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu w województwie, a także inne podmioty (np. stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe), które prowadziły szkoły zawodowe.
Projektem objęto 279 szkół. Do 31 marca 2015 r. wsparcia udzielono 71 665 uczniom, co stanowiło 64,5 proc. wszystkich uczniów kształcących się w małopolskich szkołach zawodowych od września 2010 r. do marca 2015 r.

Uczniowie szkół zawodowych byli zachwyceni

Popularność programu wśród uczniów i szkół przerosła oczekiwania. W ramach projektu uczniowie otrzymali 151 549 certyfikatów, uprawnień i zaświadczeń o nabytych umiejętnościach – ponad trzydzieści razy więcej niż zakładane na początku programu 5 tys. – czytamy w raporcie NIK. Spośród wszystkich certyfikatów 28 proc. (42 325) wymagało zdania egzaminu. Z przedsiębiorcami przy wdrażaniu projektów rozwojowych współpracowało 225 szkół, co przy zakładanych na początku 160 oznacza wykonanie wskaźnika w 141 procentach. W stażach i praktykach uczestniczyło 33 984 uczniów, co przy zakładanych 28 500 stanowi 119 proc. Można przypuszczać, że wskaźnik ten byłby wyższy, gdyż przedsiębiorcy zwracali uwagę na uciążliwości związane z koniecznością wypełniania bardzo dużej liczby dokumentów.

Szkoły zawodowe podnoszą poziom

Mimo niżu demograficznego, poprawiły się wskaźniki dotyczące szkolnictwa zawodowego. O 4,2 proc, wzrósł odsetek absolwentów gimnazjów podejmujących naukę w szkołach zawodowych w Małopolsce, a o 10 proc. odsetek uczniów szkół zawodowych w porównaniu do ogólnej liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych – podaje NIK.
Zdawalność egzaminów zawodowych wzrosła o zakładane w programie 1,5 proc. Zmniejszyła się skala bezrobocia wśród absolwentów – o 18 punktów wzrosła grupa absolwentów, którzy, którzy po ukończeniu szkoły podejmowali pracę lub kontynuowali naukę (albo łączyli naukę z pracą). Natomiast o 9 punktów natomiast spadł odsetek absolwentów, którzy nie pracowali ani nie uczyli się.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl