Pomoc w powrocie do pracy

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów i szkoleń zawodowych. Dzięki środkom unijnym wsparciem objętych zostanie ponad 2 tys. mieszkańców województwa pomorskiego.

Zarząd regionu  wybrał do dofinansowania 28 projektów wspierających aktywizację społeczno-zawodową.

Z czego będzie można skorzystać?

Projekty, które otrzymały dofinansowanie, mają pomóc ponad 2 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektów skorzystają ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz kursów, szkoleń i staży. Chodzi o wzmocnienie ich zaradności, samodzielności i aktywności, zarówno społecznej, jak i zawodowej. Oferta dotyczyć będzie również poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przedsięwzięcia te mają pomóc w podjęciu zatrudnienia oraz integracji ze społeczeństwem.
To już piąty konkurs wspierający aktywizację społeczno-zawodową, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania dla wszystkich dotychczasowych projektów to ponad 192 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 6,2 tys. osób, a około 1,2 tys. osób znalazło zatrudnienie lub pracuje na własny rachunek. Pieniądze unijne pomogły także poprawić sytuację na rynku pracy prawie 3 tys. inwalidów.

Źródło: www.pomorskie.eu
(ski)