Komisja Europejska o rozwoju regionu

W urzędzie marszałkowskim w Olsztynie przebywali przedstawiciele KE: WOLFGANG MÜNCH, z-ca dyrektora wydziału ds. Polski w dyrekcji generalnej polityki regionalnej i miejskiej KE oraz Anna Modzelewska, opiekunka regionalnego programu w KE.

komisjawszalek 2

- To nie częste sytuacje, kiedy komisarze europejscy biorą udział w posiedzeniu zarządu województwa – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Jestem zbudowany poziomem ich rozeznania, jeśli chodzi o naszą pracę. Jest ono lepsze niż na poziomie krajowym.
Komisarze byli obecni podczas głosowania nad przyjęciem planu działań na rzecz przyspieszenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Prace nad planem rozpoczęły się już pół roku temu.
- W Brukseli wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się Warmia i Mazury – mówił w Olsztynie Wolfgang Münch. – Te trudności są przede wszystkim związane z realizacją inteligentnych specjalizacji, a także z pozyskiwaniem środków przez małych i średnich przedsiębiorców. Poprawiliśmy wcześniejsze niedociągnięcia w postaci zbyt niskiego wsparcia technicznego. Zaoferowaliśmy też pomoc eksperta zewnętrznego, żeby przyspieszyć proces wdrażania.
Przegłosowany plan działań jest już przynajmniej w połowie realizowany, jednak zmiany trzeba było zebrać w jednym dokumencie oraz powierzyć odpowiedzialność za realizację departamentowi polityki regionalnej w urzędzie.
- Dzięki naszej ciężkiej pracy i codziennej współpracy z przedstawicielami KE chcemy maksymalnie uprościć sięganie po unijne wsparcie i przyspieszyć realizację – programu – mówi marszałek Brzezin. – Beneficjent nasz pan – ta dewiza przyświeca wszystkim zaangażowanym w proces rozwoju Warmii i Mazur.
Dopytywany przez dziennikarzy, czy na pewno regionowi nie zagraża utrata pieniędzy, Wolfgang Münch podkreślał: - Biorąc pod uwagę dotychczasowe wskaźniki wdrażania programu i fakt, że osiągnął on 40 proc., nie ma zagrożenia, żeby Warmia i Mazury straciły pieniądze. Dodał także: - 1,7 mld euro z RPO to poważne środki, które mogą realnie zmienić region. Zachęcam różne środowiska do zmiany myślenia i nastawienia się na współpracę, przede wszystkim dotyczyć to ma przedsiębiorców i świata nauki. Tak rozumiane współdziałanie przyniesie realne korzyści.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)