Żywność wysokiej jakości domeną Warmii i Mazur

Żywność to koło zamachowe gospodarki Warmii i Mazur. Okazją do dyskusji przedstawicieli tej branży była olsztyńska konferencja INNOWACJE W SEKTORZE ŻYWNOŚCI.

sektor zywnosciww018 2

Według strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 trzy przyjęte do realizacji inteligentne specjalizacje regionu to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. Ideą spotkania były rozważania o innowacjach w sektorze żywności. To przede wszystkim wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki, poprzez wspólną identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych przedsiębiorstw.
Rozmawiano także na temat oferty badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz parków technologicznych z regionu. Jego rezultaty posłużą przygotowaniu kolejnych wydarzeń w odpowiedzi na potrzeby uczestników zarówno w ramach specjalizacji Żywność wysokiej jakości, jak i pozostałych dwóch regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
- Dzisiejsze spotkanie jest częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, który służy ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych przewag konkurencyjnych regionu – mówił podczas konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Innowacje nie istnieją jeśli nie są wdrażane i wprowadzane na rynek, stąd tak ważna rola przedsiębiorców w tym procesie. Liczymy, że skorzystają Państwo z doświadczenia zarówno gości zagranicznych, jak i innych przedsiębiorców oraz zaproszonych instytucji naukowych.
Wdrażany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 silnie odzwierciedla aktualne podejście do innowacyjności. Skupia się na budowie nowoczesnej innowacyjnej gospodarki z wiodącą rolą specjalizacji gospodarczych.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej. Partnerami: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)