Rozmowy o współpracy Warmii i Mazur z Danią

Marszałek Warmii i Mazur Gustaw M. Brzezin spotkał się wczoraj z ambasadorką Danii Henryką Mościcką-Dendys.

mwwarszalek

Na Warmii i Mazurach działa wiele podmiotów, które od lat zaangażowane są w realizację projektów z partnerami z różnych części Europy i świata. Kontakty rozwijane na różnych płaszczyznach, takich jak współpraca gospodarcza, kultura czy edukacja, sprawiają, że coraz więcej uwagi poświęca się dyplomacji samorządowej, która staje się ważnym narzędziem polskiej polityki zagranicznej.
Kontakty województwa warmińsko-mazurskiego z Danią to przede wszystkim współpraca z regionalną gminą Bornholm. Odbywa się ona na dwóch polach: bilateralnym i multilateralnym. Została uregulowana najpierw listem intencyjnym z 21 czerwca 2002 roku, a potem porozumieniem o współpracy z 29 września 2003 roku. Współpraca z Bornholmem była bardzo aktywna do 2010 roku: dzięki niej odbył się szereg szkoleń o UE w okresie przedakcesyjnym, powstało centrum informacji o UE w Olsztynie (dziś Europe Direct), realizowano projekty i wizyty studyjne, działało także biuro przedstawicielskie Regionalnej Gminy Bornholm na Warmii i Mazurach (którym kierował Niels Chresten Andersen).
Współpraca dwustronna stała się mniej intensywna po 2010 roku, od kiedy władze Bornholmu postanowiły skupić się bardziej na kwestiach wewnętrznych. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnich latach była realizacja przez samorząd województwa projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pt. „Miasta, w których warto żyć…”. Częścią projektu była wizyta na Warmii i Mazurach delegacji z Bornholmu i udział w debacie polsko-duńskiej nt. oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miast. W skład delegacji weszli przedstawiciele władz regionalnych, klubów sportowych, stowarzyszeń, prywatni przedsiębiorcy i dziennikarze. Goście dzielili się swoimi doświadczeniami podczas rozmów i zwiedzali najciekawsze inwestycje sportowo-rekreacyjne w Olsztynie i Ostródzie. Wizyta odbyła się w dniach 18 – 21 września 2016 roku.
Współpraca wielostronna z  Bornholmem toczy się dzięki członkostwu w Euroregionie Bałtyk. Województwo należy do Euroregionu od 1999 roku. Celem organizacji jest rozwój współpracy transgranicznej, w którą zaangażowane są m.in.: władze regionalne i lokalne, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju, szkoły wyższe, instytucje ochrony środowiska i młodzież. Euroregion pomaga znaleźć partnerów i realizuje projekty w Programach Współpracy Transgranicznej.
Poza kontaktami z Bornholmem należy wspomnieć o kontaktach dyplomatycznych. 7 kwietnia 2016 roku wizytę w Olsztynie złożył ambasador Danii, Pan Steen Hommel. Okazją ku temu były warsztaty pt. „Budowa gospodarki niskoemisyjnej w gminach – potencjał oszczędności energii w budynkach oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, realizowane w ramach projektu Smart Living 2014-2017.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)