Mazowsze w Komitecie Regionów

Mazowieckie

Podczas 98. sesji plenarnej członkowie KR spotkali się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso. Przybliżył m.in. program prac Komisji Europejskiej na rok 2013. Do priorytetów w przyszłorocznych działaniach zaliczył przede wszystkim polityki – regionalną i spójności, jako nieodzowne narzędzia promowania spójności gospodarczej i społecznej. Zwrócił też uwagę na konieczność zażegnania kryzysu finansowego poprzez opracowanie oraz wdrożenie trwałych i kompleksowych rozwiązań przywracających równowagę finansów publicznych. Przewodniczący przypominał także, że przyszły rok jest ostatnim w obecnych Wieloletnich Ramach Finansowych 2007-2013. Motywuje to do dynamizacji prac nad dofinansowanymi projektami, zwłaszcza że komisja oczekuje wpływu wniosków o płatności.

plena067

Członkowie Komitetu Regionów na sesji plenarnej dyskutowali także nad licznymi projektami opinii, m.in.: europejskim programem na rzecz konsumentów – zwiększenie zaufania i pobudzenie wzrostu gospodarczego; kodeksem postępowania w zakresie partnerstwa; rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność; unowocześnieniem unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa. Jednym z najważniejszych projektów opinii Komitetu Reginów były „Wspólne ramy strategiczne”, które kładą nacisk na wprowadzanie koordynacji i uzyskanie efektu synergii między funduszami europejskimi, tj.: EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR na lata 2014-2020. Ma to wskazać wyraźny kierunek strategiczny dla krajowych umów partnerskich i poszczególnych programów operacyjnych.  Najważniejszym dokumentem głosowanym podczas sesji plenarnej okazała się rezolucja pt. „Trwające negocjacje w sprawie wieloletnich perspektyw finansowych”, zaadresowana do Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a także obecnej i  przyszłej prezydencji w Radzie UE. W dokumencie członkowie KR wyrazili opinię dotyczącą faktu, iż podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych po 2013 r. Przestrzegli także przed negatywnymi konsekwencjami, jakie opóźnienie to będzie miało dla przyszłego okresu programowania i inwestycji planowanych w regionach oraz miastach UE. Członkowie Komitetu Regionów sprzeciwili się cięciom w budżecie polityki spójności oraz podkreślili ogromne znaczenia opracowania wiarygodnego wieloletniego budżetu UE co najmniej na takim poziomie, jaki został ustalony dla okresu 2007-2013. Umożliwi to wzrost odpowiadający celom założonym w strategii „Europa 2020”. Rezolucja KR popiera m.in. zwiększenie finansowania badań i rozwoju oraz popiera koncepcję, aby niepodlegający zwrotowi podatek VAT kwalifikował się do wkładu z funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi.

Nina Małachowska