Konsultacje w sprawie demografii

Projekt działań w sprawie zachodzących na terenie woj. śląskiego niekorzystnych zmian demograficznych konsultuje zarząd regionu. Według prognoz do 2050 r. liczba mieszkańców tego regionu zmniejszy się o blisko 900 tys. - do 3,68 mln osób.

Śląskie jest, po Mazowieckiem, na drugim miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę ludności (12 proc.), ale pod względem przyrostu naturalnego - dopiero na 13. Towarzyszy temu starzenie się społeczeństwa. Projekt "Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim" będzie konsultowany do 12 lipca br. Prace nad tym dokumentem rozpoczęły się w lutym ub. roku. Pośród kierunków działań społecznych kierowanych do rodzin projekt proponuje m.in. wsparcie usług w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności, programy profilaktyczne i zdrowotne dla matek i dzieci, wsparcie dostępu do usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych czy rozwój sektora ekonomii społecznej.
Pomysły na działania gospodarcze adresowane do rodzin mają wiązać się m.in. z rozwojem atrakcyjnych miejsc pracy, wspieraniem matek w powrocie na rynek pracy, przyciąganiem wykwalifikowanej kadry (w tym imigrantów) i rozwojem przedsiębiorczości społecznej. Działania prorodzinne związane z przestrzenią i infrastrukturą mają dotyczyć kwestii mieszkań dla młodych, infrastruktury opieki nad dziećmi, transportu i komunikacji.
Wśród obszarów działań, których odbiorcami mają być dzieci i młodzież projekt wymienia: poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej, wzbogacanie i uatrakcyjnianie oferty pozalekcyjnej, aktywizację społeczną młodzieży, atrakcyjne kierunki kształcenia na uczelniach wyższych, rozwój szkolnictwa zawodowego, budowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, a także tworzenie aktywujących miejsc i przestrzeni.
Urząd marszałkowski wskazuje, że wyzwania związane ze zmniejszającą się w woj. śląskim liczbą ludności są następstwem zarówno niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i niekorzystnego ruchu naturalnego ludności. Prognozy demograficzne przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny ostrzegają, że tendencje te będą pogłębiały się, co w perspektywie kilkunastu lat może skutkować licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)