Stawiają na bezpieczeństwo, pomagają rolnikom

Zapobieganie suszom, ochrona oraz poprawa jakości gruntów, poprawa bilansu wodnego - to tylko przykłady korzyści jakie wynikają z budowy zbiorników wodnych małej retencji. Fundusze wspierające te inwestycje w 2017 r. otrzymało 13 beneficjentów z Pomorza Zachodniego. Parafowanie umów odbyło się 7 czerwca 2017 r. w obecności wicemarszałka Jarosława Rzepy, członka zarządu Ryszarda Mićki, a także dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Stanisława Cygla.

img277W0

- Nie zawsze mamy tyle wody ile oczekiwań i potrzeb bytowych, dlatego niezwykle ważne jest jej retencjonowanie. Dzięki takiemu działaniu możemy obniżyć ryzyko powodziowe, zapobiec suszy, czy zapewnić ochronę różnorodności biologicznej. Dzisiejsze umowy obejmą wsparciem 13 zbiorników wodnych, służących małej retencji – mówił Jarosław Rzepa.
- Cieszę się, że zainteresowanie tworzeniem zbiorników jest tak duże. Nasz klimat się zmienia, z jednej strony coraz częściej występują burze z intensywnymi opadami, z drugiej problemy z suszą, dlatego tak ważne jest gromadzenie wody – dodał Ryszard Mićko.
Możliwości retencyjne sztucznych zbiorników w Polsce są niewielkie. W kraju retencjonuje się ok. 4 mld wody, co stanowi 6% objętości średniego rocznego odpływu. W związku z tym ważne jest zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych lub odtworzenie ich dzięki działaniom małej retencji.
Umowy  wesprą budowy ziemnych stawów retencyjnych na obszarach: Kiełpino, Turowo, Gwda Wielka, Dziki, Silnowo, Parsęcko. Renowacje stawów retencyjnych czekają Gołgórę, Świątki i Turowo. W naturalistycznym parku wiejskim w Tychowie zostaną odtworzone kompleksy retencyjne, a w miejscowości Nowy Klukom powstanie zbiornik retencyjny.
- Dzięki wybudowaniu pół hektarowego zbiornika retencyjnego nawodnię odpowiednio plantację porzeczki i aronii, w rezultacie będę miał ładne, zdrowe owoce – informował jeden z beneficjentów, Karol Niezgódka.
Całkowity koszt 13-tu działań to ok. 2,7 mln zł, dofinansowanie wyniesie prawie 735 tys. zł. Środki na budowę lub renowację zbiorników wodnych małej retencji pochodzą z opłat, które samorząd województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Dofinansowanie jednego zadania z budżetu województwa wynosi 30% jego kosztów kwalifikowanych.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)